REGULAMIN ŚCIANY WSPINACZKOWEJ

logo

Wspinaczka sportowa oraz bouldering stanowią̨sport podwyższonego ryzyka. W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa niezbędne jest bezwzględne przestrzeganie niniejszego Regulaminu, jednakże nawet przy zachowaniu wszelkich smrodków ostrożności bouldering może wiązać się z ryzykiem uszkodzenia ciała lub doznania rozstroju zdrowia. Korzystanie z Boulderowni WEST BOULDERING odbywa się na własną odpowiedzialność wspinających. Bulderowania WEST BOULDERING prowadzona jest przez MAZAKI WALLS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („MAZAKI WALLS”).

  POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

 1. Osoby korzystające z Boulderowni zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jego pisemnej akceptacji oraz do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień. Rodzice / opiekunowie osoby niepełnoletniej poniżej 18 roku życia korzystającej z Boulderowni zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jego pisemnej akceptacji oraz przekazania zasad bezpieczeństwa określonych w niniejszym Regulaminie osobie niepełnoletniej.
 2. Niezależnie od powyższego, zakup biletu wstępu lub rozpoczęcie korzystania z Boulderowni jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Grupy zorganizowane mogą̨korzystać z Boulderowni wyłącznie za uprzednią zgodą personelu.
 4. Prowadzenie działalności gospodarczej lub szkoleniowej w obrębie Boulderowni może odbywać się wyłącznie za uprzednią zgodą obsługi.
 5. W przypadku organizacji wydarzeń w Boulderowni, cześć Boulderowni lub poszczególne ściany mogą̨być wyłączone z ogólnodostępnego użytku korzystających. Klienci zostaną powiadomieni o tym fakcie przed zakupem biletu wstępu.
 6. OGRANICZENIA WIEKOWE:

 7. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą̨korzystać z Boulderowni wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 8. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 16 lat mogą̨korzystać z Boulderowni wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, oraz wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej - instruktora, opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej sprawującej opiekę. Osoby poniżej 16 roku nie mogą̨samodzielnie korzystać z Boulderowni.
 9. Odpowiedzialność za zachowanie osób niepełnoletnich ponoszą wyłącznie rodzice bądź ich opiekunowie. Korzystanie z Boulderowni przez dzieci lub młodzież poniżej 18 roku życia na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica / opiekuna odbywa się wyłącznie na ryzyko rodzica / opiekuna.
 10. Bulderowania nie świadczy opieki nad dziećmi i młodzieżą. Powierzenie opieki personelowi Boulderowni uzależnione jest od dostępności tej usługi. W tym celu niezbędne jest uprzednie porozumienie z personelem i uzyskanie wyraźnej akceptacji.
 11. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 12. Osoby wspinające się po raz pierwszy lub niemające wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa przy wspinaniu i boulderingu powinny zgłosić ten fakt obsłudze przed rozpoczęciem wspinania.
 13. Osoby zachowujące się nieodpowiednio, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa lub naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą̨zostać usunięte z Boulderowni.
 14. Osoby korzystające z Boulderowni zobowiązane są̨każdorazowo do niezwłocznego podporzadkowania się nakazom obsługi Boulderowni.
 15. Przy korzystaniu z Boulderowni obowiązuje stosowanie obuwia wspinaczkowego lub innego obuwia sportowego, a także odpowiedniego stroju, niezawierającego twardych elementów bądź twardych przedmiotów w kieszeniach.
 16. W obrębie Boulderowni obowiązuje bezwzględny zakaz:
 17. Osoby wspinające się po raz pierwszy lub niemające wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa przy wspinaniu powinny zgłosić ten fakt obsłudze przed rozpoczęciem wspinania.
 18. Osoby zachowujące się nieodpowiednio, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa lub naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą̨zostać usunięte z Boulderowni.
 19. Osoby korzystające z Boulderowni zobowiązane są każdorazowo do niezwłocznego podporzadkowania się nakazom obsługi Boulderowni.
 20. Wszelkie zauważone nieprawidłowości techniczne, usterki lub obluzowane chwyty należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
 21. Dozwolone jest wprowadzanie zwierząt na teren obiektu, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu obsłudze oraz odpowiedniego zabezpieczenia zwierzęcia (np. smycz, kaganiec). Zabrania się wprowadzania zwierząt w obręb strefy upadku ze ściany wspinaczkowej oraz na materace asekuracyjne.
 22. W trosce o zdrowie i komfort korzystających z Boulderowni, osoby z widocznymi objawami przeziębienia lub innych podobnych chorób, mogą̨zostać nie wpuszczone lub mogą zostać poproszone o opuszczenie Boulderowni.
 23. RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 24. Korzystający z Boulderowni jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia rzeczy osobistych. Podmiot prowadzący Boulderowiec nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z zaniedbań korzystających z Boulderowni w tym za rzeczy pozostawione lub zgubione w Boulderowni, szatni bądź poczekalni. Przedmioty cenne lub mogące ulec zniszczeniu (telefon, aparat itp.) należy odpowiednio zabezpieczyć lub pozostawić poza obiektem WEST BOULDERING. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać do recepcji WEST BOULDERING. Rzeczy znalezione wydawane są̨po ich identyfikacji przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.
 25. Każda osoba korzysta z Boulderowni na własną wyłączną odpowiedzialność i ryzyko, uwzględniając swoje możliwości, umiejętności oraz stan zdrowia. Dotyczy to również rodziców i opiekunów wyrażających zgodę na korzystanie z Boulderowni przez osoby niepełnoletnie oraz osób sprawujących nadzór nad nimi podczas wspinania. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają̨ rodzice / opiekunowie. Odpowiadają oni również w pełnym zakresie za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie.
 26. Osoba korzystająca z Boulderowni lub rodzice / opiekunowie prawni osób niepełnoletnich akceptują fakt, iż MAZAKI WALLS nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym uszkodzenia ciała) wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa, a także za inne szkody powstałe wskutek korzystania z Boulderowni. Jednocześnie ww. osoby zrzekają̨ się wszelkich roszczeń względem MAZAKI WALLS lub innym podmiotom, dotyczących szkód powstałych w związku z korzystaniem z Boulderowni.
 27. MAZAKI WALLS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące następstwem nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub nieprawidłowego korzystania z Boulderowni.
 28. Każda osoba korzystająca z Boulderowni zobowiązana jest do posiadania ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujących uprawianie wspinaczki sportowej.
 29. Osoby podejmujące wspinaczkę rozumieją̨i akceptują fakt, że to ostatecznie ich indywidualne działania i interakcje tych działań decydują o bezpieczeństwie osobistym i bezpieczeństwie osób trzecich. Zrozumienie i respektowanie zasad bezpieczeństwa ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia osób przebywających w Boulderowni.
 30. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wypadków, zdarzeń losowych, dostrzeżenia nieprawidłowego zachowania osób korzystających z Boulderowni lub ich opiekunów, bądź też zaobserwowania jakichkolwiek wad Boulderowni, należy niezwłocznie powiadomić personel WEST BOULDERING.
 31. W celach bezpieczeństwa podmiot prowadzący Boulderowiec zastrzega możliwość stosowania monitoringu wizyjnego.
 32. DANE OSOBOWE I WIZERUNEK:

 33. Administratorem danych osobowych jest MAZAKI WALLS.
 34. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe wykorzystywane są̨do świadczenia i oferowania własnych usług poprzez Spółkę i spółki powiązane.
 35. Dane osobowe przechowywane będą̨przez okres jednego roku. W przypadku zaistnienia szkody na osobie lub mieniu, dane osobowe przetwarzane będą̨do chwili zakończenia wszelkich postepowań związanych z takim wydarzeniem.
 36. Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do treści danych osobowych i ich korekty. Każdy może zażądać usunięcia danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania przez Spółkę za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w pkt 31 w zdaniu drugim.
 37. Osoby korzystające z Boulderowni lub rodzice / opiekunowie prawni wyrażają̨zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku osób korzystających z Boulderowni zarejestrowanego podczas pobytu dla celów promocji Boulderowni i działalności MAZAKI WALLS. Zgoda obejmuje wyłącznie zamieszczanie zdjęć na: stronie internetowej WEST BOULDERING oraz MAZAKI WALLS oraz ich profilach internetowych w mediach społecznościowych. Zgoda udzielana jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Jednocześnie ww. osoby wyrażają̨zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MAZAKI WALLS w ww. zakresie dotyczącym wykorzystania wizerunku.